شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
صفحه اصليآموزشی و پژوهشی فرهنگی و دانشجویی خدمات فناوری اطلاعاتدرباره مرکزآرشیو خبر

درباره مرکز
تاریخچه | ریاست | هیأت رئیسه | هیأت امنا | ساختار سازمانی | اعضای هیأت علمی | کارکنان  

 
 

دکتر صادق نیرورمند

برای دریافت فایل کامل رزومه اینجا کلیک کنید

دانشکده / گروه

گروه مهندسی صنایع

اطلاعات تماس

آدرس پستی: فارس، فیروزآباد، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، 99919-47418

تلفن: 38734835-071

ایمیل: niroomand@fabad-ihe.ac.ir / niroomand59@gmail.com / sadegh.niroomand@cc.emu.edu.tr

وب سایت شخصی : http://sadeghniroomand.com


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

  1.  کاربردهای تحقیق در عملیات در
    طراحی واحدهای صنعتی و خدماتی
    زمانبندی و بالانس خطوط تولید
  2. اقتصاد مهندسی و تحلیل سرمایه گذاری
  3. مدیریت زنجیره تامین سیستمهای صنعتی و خدماتی
  4.  روشهای حل ابتکاری
  5. منطق فازی
  6. روشهای بهینه سازی در طراحی کیت های الکترونیکی
تحصیلات

 

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه مدیترانه شرقی ترکیه (2009 تا 2012)

 

سوابق تدریس


·         تدریس

­          استادیار و عضو هیات علمی
مرکز آموزش عالی فیروزآباد
(مدیر گروه مهندسی صنایع) (از ترم پاییز 96-1395)

دانشگاه آیدین استانبول (ترکیه) (1393 – 1391)
دروس تدریس شده:

§         ارزیابی کاروزمان

§         طرح ریزی واحدهای صنعتی 

§         سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

§         شبیه سازی سیستمهای گسسته

§         اقتصاد مهندسی

§         الگوریتم و برنامه نویسی

§         زبان تخصصی

­          مدرس مدعو
مرکز آموزش عالی فیروزآباد
(مدیر گروه مهندسی صنایع و مدرس) (پاییز 95-1394 تا تابستان 95-1394)

­          مدرس مدعو
دانشگاه صنعتی شیراز
(از ترم بهار 94-1393)
دروس تدریس شده:

§         ارزیابی کار و زمان (مقطع کارشناسی مهندسی صنایع)

§         اقتصاد مهندسی (مقطع کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات)

­          مدرس مدعو
دانشگاه آزاد اسلامی
(ترم پاییز 94-1393)
دروس تدریس شده:

§         اقتصاد مهندسی پیشرفته (مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

§         طراحی سیستمهای صنعتی (مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

­          مدرس
دانشگاه مدیترانه شرقی (ترکیه) (1391 – 1390)
درس تدریس شده:

§         اقتصاد مهندسی

­          مدرس
دانشگاه آزاد مرودشت (1388 – 1387)
دروس تدریس شده:  

§         تحقیق در عملیات 

§         مدیریت تولید

§         کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

­          راهنمای بیش از 40 دانشجوی کارشناسی (Academic Advisor)
دانشگاه مدیترانه شرقی (1391 – 1388)

­          دستیار پژوهشی و مدرس
دانشگاه مدیترانه شرقی (1391 – 1388) در درسهای:
اقتصاد مهندسی - پروژه پایانی - شبیه سازی - مدیریت و کنترل پروژه – روشهای محاسباتی در مهندسی صنایع - آمار مهندسی - مهندسی فاکتورهای انسانی

 

مقاله‌های مجلات

 

44.         M. Salehi, H.R. Maleki, S. Niroomand. “Solving a new cost-oriented assembly line balancing problem by classical and hybrid meta-heuristic algorithms”. Neural Computing and Applications. (2019)

43.         N. Kohansal, F. Daneshdoost, A. Bazyar, S. Niroomand, “An integrated MILP-MCDM decision framework for uncertain multi-criteria facilities location problem of glass industries”. International Journal of Management and Decision Making. (2019)

42.         A. Mahmoodirad, A. Heydari, S. Niroomand, “An effective hybrid fuzzy programming approach for an entropy-based multi-objective assembly line

balancing problem”. Informatica. (2019)

41.         S. Niroomand, S. Mosallaeipour, A. Mahmoodirad, “A hybrid simple additive weighting approach for constrained multi-criteria facilities location problem of glass production industries under uncertainty”. IEEE Transactions on Engineering Management. (2019)

40.         A. Mahmoodirad, S. Niroomand, F. Hosseinzadeh Lotfi, “An effective solution approach for multi-objective fractional fixed charge problem with fuzzy parameters”. Scientia Iranica. (2019)

39.         S. Niroomand. “On the fractional minimal cost flow problem of a belief degree based uncertain network”. International Journal of Industrial Mathematics. (2018)

38.         A. Mahmoodirad, R. Dehghan, S. Niroomand. “Modeling linear fractional transportation problem in belief degree based uncertain environment”. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence. (2018)

37.         S. Niroomand, N. Mirzaei, A. Hadi-Vencheh, “A simple mathematical programming model for countries credit ranking problem”. International Journal of Finance & Economics. (2018)

36.         H.A. Mardani-Fard, A. Hadi-Vencheh, A. Mahmoodirad, S. Niroomand. “An effective hybrid goal programming approach for multi-objective straight assembly line balancing problem with stochastic parameters”. Operational Research: An International Journal. (2018)

35.         S. Niroomand, A. Mahmoodirad, S. Mosallaeipour, “A hybrid solution approach for fuzzy multi-objective dual supplier and material selection problem of carton box production systems”. Expert Systems. (2018)

34.         F. Ferdowsi, H.R. Maleki, S. Niroomand. “Refueling problem of alternative fuel vehicles under intuitionistic fuzzy refueling waiting times: a fuzzy approach”. Iranian Journal of Fuzzy Systems. (2018)

33.         S. Niroomand, “Countries credit ranking: a simple weighted non-linear programming model”. Annals of Optimization Theory and Practice. (2018)

32.         S. Niroomand. “A multi-objective based direct solution approach for linear programming with intuitionistic fuzzy parameters”. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. (2018)

31.         S. Niroomand, A. Bazyar, M. Alborzi, H. Miami, A. Mahmoodirad. “A hybrid approach for multi-criteria emergency center location problem considering existing emergency centers with interval type data: a case study”. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. (2018)

30.         A. Mahmoodirad, T. Allahviranloo, S. Niroomand. “A new effective solution method for fully intuitionistic fuzzy transportation problem”. Soft Computing. (2018)

29.         S. Niroomand, A. Mahmoodirad, E. Keshavarz. “An effective solution approach based on extension principle for fuzzy minimal cost flow problem”. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. (2018)

28.         F. Ferdowsi, H.R. Maleki, S. Niroomand. “A credibility-based hybrid fuzzy programming approach for a bi-objective refueling alternative fuel vehicles problem under uncertainty”. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. (2018)

27.         S. Niroomand, A. Mahmoodirad, S. Mosallaeipour, B. Vizvari. “A study of a robust multi-objective supplier-material selection problem”. IMA Journal of Management Mathematics. (2018)

26.         M. Salehi, H.R. Maleki, S. Niroomand. “A multi-objective assembly line balancing problem with worker’s skill and qualification considerations in fuzzy environment”. Applied Intelligence. (2017)

25.         M. Taassori, S. Niroomand, S. Uysal, B. Vizvari, A. Hadi-Vencheh. “Optimization approaches for core mapping on Networks on Chip”. IETE Journal of Research. (2017)

24.         M. Akbari, S. Molla-Alizadeh-Zavardehi, S. Niroomand. “Meta-heuristic approaches for fixed-charge solid transportation problem in two-stage supply chain network”. Operational Research: An International Journal. (2017)

23.         M. Tavana, F.J. Santos-Arteaga, A. Mahmoodirad, S. Niroomand, M. Sanei. “Multi-stage supply chain network solution methods: hybrid metaheuristics and performance measurement”. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics. (2017)

22.         S. Mosallaeipour, A. Mahmoodirad, S. Niroomand, B. Vizvari. “Simultaneous selection of material and supplier under uncertainty in carton box industries: a fuzzy possibilistic multi-criteria approach”. Soft Computing. (2017)

21.         A. Mahmoodirad, S. Niroomand, N. Mirzaei, A. Shoja. “Fuzzy fractional minimal cost flow problem”. International Journal of Fuzzy Systems. (2017)

20.         S. Niroomand, A. Mahmoodirad, A. Heydari, F. Kardani., A. Hadi-Vencheh “An extension principle based solution approach for shortest path problem with fuzzy arc lengths”. Operational Research: An International Journal. (2017)

19.         M. Sanei, A. Mahmoodirad, S. Niroomand. “Two-stage supply chain network design problem with interval data”. International Journal of e-Navigation and Maritime Economy. (2016)

18.         A. Heydari, A. Mahmoodirad, S. Niroomand. “An entropy-based mathematical formulation for straight assembly line balancing problem”. International Journal of Strategic Decision Sciences. (2016)

17.         M. Taassori, S. Niroomand, A. Hadi-Vencheh, S. Uysal, B. Vizvari. “Fuzzy-based meta-heuristic mapping algorithms for networks-on-chip”. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. (2016)

16.         S. Niroomand, N. Mirzaei, A. Hadi-Vencheh, S. Molla-Alizadeh-Zavardehi. “Hybrid greedy algorithms for fuzzy tardiness/earliness minimization in a special single machine scheduling problem: case study and generalization”. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. (2016)

15.         N. Mirzaei, S. Niroomand, R. Zare. “Application of statistical process control in service industry: a case study of restaurant sector”. Journal of Modelling in Management. (2016)

14.         M. Sanei, A. Mahmoodirad, S. Niroomand, S. Gelareh, A. Jamalian. “Step fixed-charge solid transportation problem: a Lagrangian relaxation heuristic approach”. Computational and Applied Mathematics. (2015)

13.         P. Boros, O. Fehér, Z. Lakner, S. Niroomand, B. Vizvári. “Modeling supermarket re-layout from the owner's perspective”. Annals of Operations Research. (2015)

12.         M. Taassori, M. Taassori, S. Niroomand, B. Vizvari, S. Uysal, A. Hadi-Vencheh. “OPAIC: An optimization technique to improve energy consumption and performance in application specific network on chips”. Measurement. (2015)

11.         S. Niroomand, A. Hadi-Vencheh, R. Şahin, B. Vizvári. “Modified migrating birds optimization algorithm for closed loop layout with exact distances in flexible manufacturing systems”. Expert Systems with Applications. (2015)

10.         S. Niroomand, N. Mirzaei, R. Şahin, B. Vizvári. “A new mathematical formulation and simulated annealing algorithm for one sided closed loop layout”. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. (2015)

9.            S. Niroomand, B. Vizvari. “Exact mathematical formulations and metaheuristic algorithms for production cost minimization: a case study of the cable industry”. International Transactions in Operational Research. (2015)

8.            A. Esmaeili, S. Molla-Alizadeh-Zavardehi, A. Mahmoodirad, S. Niroomand. “Minimizing makespan in a batch-processing machine flow shop”. Advances in Environmental Biology. (2015)

7.            A. Mahmoodirad, L. Lagzaie, S. Niroomand. “Meta-heuristic procedure for a step fixed charge transportation problems”. Advances in Environmental Biology. (2015)

6.            S. Niroomand, B. Vizvari, S. Takacs. “A generalization of the MDS method using linear and non-linear mathematical models”. International Journal of Applied Mathematical Research. (2014)

5.            S. Molla-Alizadeh-Zavardehi, A. Mahmoodirad, H. Hassasi, S. Niroomand, G. Tohidi, M. Sanei. “Fuzzy fixed-charge transportation problem”. Pensee. (2014)

4.            M. Karami, S. Niroomand, N. Mirzaei, B. Vizvari. “Analysis and performance measurement of existing solution methods of quadratic assignment problem”. International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering. (2014)

3.            A. Mahmoodi-Rad, S. Molla-Alizadeh-Zavardehi, R. Dehghan, M. Sanei, S. Niroomand. “Genetic and differential evolution algorithms for the allocation of customers to potential distribution centers in a fuzzy environment”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. (2014)

2.            S. Niroomand, B. Vizvari. “A mixed integer linear formulation of closed loop layout with exact distances”. Journal of Industrial and Production Engineering. (2013)

1.            S. Niroomand, S. Takacs, B. Vizvari. “To lay out or not to lay out?”. Annals of Operations Research. (2011)

کتاب

2.            S. Niroomand, B. Vizvari. Modeling a real cable production system as a single machine scheduling problem: mathematical model and metaheuristic approach. Modern Optimization Algorithms and Applications in Engineering and Economics, IGI Global, 327-345. (2016)

1.            S. Niroomand, S. Molla-Alizadeh-Zavardehi. Single batch-processing machine scheduling problem with fuzzy due-dates: mathematical modeling and metaheuristic approach. Modern Optimization Algorithms and Applications in Engineering and Economics, IGI Global, 751-769. (2016)

کنفرانسها

5.            S. Niroomand, B. Vizvari. “A Modification of Migrating Birds Optimization Algorithm for Closed Loop Layout with Exact Distances”. XXII EURO Working Group on Locational Analysis Meeting, Budapest, Hungary, May 20-22. (2015)

4.            S. Niroomand, B. Vizvari. “Optimal supermarket layout”. EURO 25 Conference, Vilnius, Lithuania, July 9-11. (2012)

3.            S. Niroomand, B. Vizvari. “On the multi-dimensional scaling”. ECCO XXV Conference, Antalya, Turkey, April 26-28. (2012)

2.            B. Vizvári, R. Şahin and S. Niroomand. “A MILP model for closed loop layout and its connection with single row layout”. ICEOS-2012 Conference, Famagusta, KKTC, Turkey, May 24-26. (2012)

1.            B. Vizvari, S. Niroomand. “Optimal supermarket layout”. ECCO XXV Conference, Antalya, Turkey, April 26-28. (2012)

مقالات دیگر

3.            S. Niroomand, B. Vizvari. “Closed Loop Layout”. Rutgers Center for Operations Research. (2012)

2.            S. Niroomand, S. Takács, B. Vizvári. “On the Generalization of MDS Method”. Rutgers Center for Operations Research. (2012) 

1.            S. Niroomand, S. Takács, B. Vizvári. “To lay out or not to lay out?”. Rutgers Center for Operations Research. (2011)

 

 

 

 

 

اتوماسیون آموزشی و دانشجوییمشاهده گزارش مصرف اینترنتواحد فناوری اطلاعاتتماس با ما

All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016                       تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد@1395