جاذبه ها فیروزآباد

بنای باستانی آتشکده

تنگه هایقر

تنگه هایقر2